طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
رئیس جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران مطرح کرد؛
وجگانی گفت: حذف تبصره ۲ ماده ۴ وزارت بهداشت سبب پس رفت فعالیت‌ آزمایشگاه‌های کشور می‌شود.
رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، گفت: افرادی که نذری دارند خود از ذبح دام جدا خودداری کنند و این اقدام را به سازمان دامپزشکی و زیر مجموعه های آن بسپارند.
حریرچی گفت: هم اکنون تعداد قابل توجهی آزمایشگاه را کسانی اداره می‌کنند که هیچ‌کدام پزشک نیستند اما بعضی رسانه‌ها جوری جو ایجاد می‌کنند که انگار موضوع عجیبی است.