مرور برچسب

آزمایشگاه های تشخیص پزشکی

ارسال نمونه های آزمايشگاهی به خارج از كشور به منظور تشخیص پزشکی

به گزارشخبرنگار طبیب من در بخش «خبرکده»؛ به نقل از روابط عمومی معاونت درمان وزارت بهداشت، سیامک سمیعی مدیر کل آزمایشگاه های مرجع سلامت وزارت بهداشت گفت: درخصوص دستورالعمل صدور مجوز برای ارسال نمونه های آزمايشگاهی به خارج از كشور به منظور…