طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
آزمایشگاه مرجع سلامت دستورالعمل صدور مجوز برای ارسال نمونه های آزمايشگاهی به خارج از كشور به منظور تشخیص پزشکی را به معاونت های درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابلاغ کرد.
مديركل آزمايشگاه های مرجع سلامت وزارت بهداشت از عضویت آزمایشگاه مرجع سلامت در بین مراکز همکار سازمان جهانی بهداشت خبر داد.