طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
دبیر علمی کارگاه های هجدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات با تاکید بر اینکه بسیاری از آسیب های نخاعی قابل درمان هستند، گفت: در هنگام بروز حوادثی مانند زلزله برای بیرون آوردن افرادی که زیرآوار مانده اند، نباید دست یا پای آنها را کشید زیرا در صورت شکستگی ستون فقرات، این حرکت می تواند سبب قطع نخاع آنها شود.