طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
آمریکای جنوبی مرکز تجمع ویروس‌های خطرناکی است که می تواند در آینده بزرگترین تهدید برای سلامت جهانی محسوب شود و خفاش ها مهم‌ترین منبع انتقال این ویروس‌ها هستند.