طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، از ارائه خدمات سلامت به ۵ میلیون شهروند در جامعه آماری پایتخت خبر داد.