طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
پیشگیری از روند پیری یک میل غریزی در انسان است، بنابراین یکی از چالش های زیست شناسان، شناسایی ماده ای است که بتواند روند پیری را کنترل کند.