طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
سالمندانی که مدت زیادی درخانه تنها سپری می‌کنند زودتر ازسالمندانی که به فعالیت‌های اجتماعی می‌پردازند سلامت خودرا ازدست می‌دهند.