طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
یک متخصص اعصاب و روان تاثیر بازی های کامپیوتری بر روی افراد را مثبت و منفی دانست و گفت: برخی از بازی ها جنبه درمانی نیز دارند.