طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
یک مطالعه جدید نشان داد که تجربه خشونت به حافظه کوتاه مدت و قدرت شناختی و ادراکی افراد آسیب‌های جبران ناپذیری وارد می‌کند.