طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
مطالعات جدید دانشمندان نشان می دهد شکل خوابیدن می تواند نشان دهنده اطلاعاتی درباره شخصیت باشد و موقعیت بدن هنگام خواب ویژگی های اخلاقی را آشکار می‌سازد.
دانشمندان در جدیدترین مطالعات خود دریافتند احساسات پدر می‌تواند نقش موثری در تکامل ذهنی فرزند ایفا کند.