طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
مشکل در حفظ تعادل و راه رفتن و ضعف عضلانی از نشانه های بیماری ام اس بوده که علت آن هنوز ناشناخته است.