طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
دبیرکل هیات نظارت بر انتخابات نظام پزشکی مطرح کرد؛
دبیرکل هیات نظارت بر انتخابات نظام پزشکی از بالاترین تمهیدات امنیتی برای صیانت از آرا پزشکان در هفتمین دوره از این انتخابات، صورت گرفته است.