طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
همگی به "بازخورد" به عنوان یک جاده دوطرفه نیاز داریم و همین بازخورد تعیین کننده بقا یا شکست یک رابطه (کاری یا عاطفی) است.