طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
اگرچه سموم مختلف از طرق مختلف می توانند وارد بدن شده و بر اندام های حیاتی تاثیر بگذارند اما انتخاب های آگاهانه برخی مواد غذایی اثر برعکس و خاصیت سم زدایی شگفت انگیز دارد.
در این مطلب فواید ریشه یک گیاه همه فن‌حریف معرفی می‌شود؛ گیاهی که مرهمی برای ذهن و جسم بوده و می‌توان آن را داروخانه سیار نامید!