طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
Lysosome اندامک درون سلولی است که آنزیم‌های مختلف گوارشی را در خود جای داده است.