مرور برچسب

Lysosome

لیزوزوم چیست؟

به گزارش طبيب من، سلول برای خود تمامی اعمال از تغذیه و تا هضم را انجام می‌دهد. در مورد گوارش درون سلول اندامکی به نام لیزوزوم وجود دارد. عمل اصلی لیزوروم‌ها گوارش درون سلولی و برون سلولی است. این اندامک نیز مانند بقیه اندامک‌ها داری غشا…