طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
هدف از آب درمانی کاهش درد بیمار و افزایش دامنه حرکات مفاصل با استفاده از آب است.