طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
مطالعه جدید نشان می‌دهد؛
مطالعه جدید نشان می‌دهد افزایش آلودگی هوا ناشی از تغییرات اقلیمی منجر به مرگ زودهنگام ده‌ها هزار نفر در سراسر جهان در دهه‌های آتی می‌شود.