طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
آب آوردن شکم یا «آسیت» به تجمع مایع در حفره شکمی گفته می‌شود. این حالت می‌تواند به دلیل نارسایی کبد، سرطان یا نارسایی قلبی باشد و یا علت دیگری داشته باشد.