مرور برچسب

آغاز

آغاز…

اما از کجا باید آغاز کرد؟ دنیا که چنین گسترده است. از سرزمینی آغاز خواهم کرد که بهتر از همه می شناسم. اما سرزمین من نیز بسیار پهناور است. بهتر است از شهرم شروع کنم. اما شهرم نیز وسیع است. بهتر است از خیابانم آغاز کنم.   نه:…