طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
آفت زخم کوچک و عمیقی است که در مخاط دهان به وجود می آید و گاهی اوقات خوردن و آشامیدن را سخت و دردناک می کند.