طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
«طبیب من» گزارش می‌دهد؛
پس از گذشت یک هفته از انتخابات پر حاشیه نظام پزشکی کمامان اخبار متفاوتی از مواضع برخی از کاندیداها در کل کشور منتشر می‌شود.
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: کمبود تعداد پزشک در کشور سبب شده تا نوبت دهی برای ارائه خدمات با زمان بیشتری صورت بگیرد.
رئیس ستاد مرکزی اجرایی انتخابات نظام پزشکی، از رشد ۹ درصدی داوطلبان دوره هفتم انتخابات نظام پزشکی در کشور خبر داد.
معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه پیش از دولت یازدهم با تجهیزات بسیار قدیمی و فرسوده به هموطنان ارائه خدمت می شد، از توزیع 69 هزار دستگاه و تجهیزات پزشکی خبر داد.
معاون درمان وزیر بهداشت، جزییات هشت مصوبه شب گذشته هیات دولت در حوزه سلامت را تشریح کرد که هر یک از آنها تاثیر مهمی در نظام ارایه خدمات در حوزه سلامت دارند.
یارانه سلامت با هدفمند کردن واقعی یارانه ها ، لبخند سلامت را بر در چهره ایرانیان نشاند.