مرور برچسب

آمار چاقی

چند نفر در جهان چاق هستند؟

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «چی و چجوری»؛ طبق آخرین مطالعات، بیشترین میزان شیوع چاقی، میان نوجوانان و بزرگسالان آمریکاست. اخیرا گزارشی منتشر شده که در آن آمار چاقی در سراسر جهان مورد بررسی قرار گرفته است. طبق این گزارش، با وجود 711…