طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
یک تیم تحقیقاتی به بررسی این موضوع پرداختند که آیا افراد چاق در مقایسه با سایر افراد تحمل بالاتری نسبت به درد دارند یا ندارند.