طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
پس از حضور در مجلس عنوان شد؛
وزیر بهداشت در خصوص وضعیت واردات صافی دیالیز، گفت: حمایت از تولید داخل نباید به هر قیمتی باشد و بنا نیست از جیب مردم برای خرید صافی دیالیز، دو برابر مقدار معمول آن را پرداخت کنیم.