طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
رئیس انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران:
رئیس انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران گفت: بین 7 تا 8 درصد کودکان ما دچار بیش فعالی هستند؛ اختلالی که بر فعالیت و روابط اجتماعی آنان تاثیر می گذارد.