مرور برچسب

اراده

نمود قدرت اراده از کودکی پیداست!

طبیب من- تبیین مفهوم خود کنترلی و قدرت اراده ایک سوال جذاب برای روانشناسان و اقتصاد دانان بوده است. اما اگر بخواهیم به اولین آزمایش هایی بپردازیم که سعی در تبیین این مفهوم داشته است، باید به آزمایش اثرگذار "والتر میشل" اشاره کنیم: در دهه…