طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
نماینده انجمن نورویورولوژی بین المللی ایران گفت: امروزه می‌توان با تحریک الکتریکی نخاع برای درمان مثانه نوروژنیک اقدام کرد.