طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
عوامل روانی محیط کار و استرس شغلی از جمله عوامل زیان‌آور در محیط کار، مخصوص شغل خاصی نیستند و در همه مشاغل به شکل‌های گوناگون و با درجات متفاوت وجود دارند.