طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
مدیرکل نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، گفت: تاکنون ٢٠٠ بیمارستان کشور موفق به پیاده سازی استانداردهای گردشگری سلامت شده‌اند.
مسئول تجهیزات پزشکی بیمارستان امیرالمومنین تبریز توانست به کمک طرحی تجهیزات پزشکی را ساماندهی و مدیریت کند.