طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
برای اولین بار در جهان؛
محققان ایرانی توانسته اند در قالب شرکتی دانش بنیان با دستاوردی جدید بر پایه تکنولوژی های نوین از جمله "نانو " محصول ایرانی را به منظور پیشگیری از زخم بستر روانه بازارهای داخلی و خارجی کنند.