طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه پیش از دولت یازدهم با تجهیزات بسیار قدیمی و فرسوده به هموطنان ارائه خدمت می شد، از توزیع 69 هزار دستگاه و تجهیزات پزشکی خبر داد.
توصیه وزیر بهداشت در اصفهان:
وزیر بهداشت گفت: رسانه ها به ویژه آنها که از پول بیت المال اداره می شوند، قضاوت خود را بجای حرف مردم منعکس نکنند.