طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
ریشه اصلی بسیاری از تغییرات خلق و خو کمبودهای تغذیه ای و تغییرات متابولیکی است.
این روزها بیشتر از هر زمان دیگری صحبت از امگا 3 می‌شود، اما برخی از خانواده‌ها نسبت به تأمین امگا 3 از طریق تغذیه مناسب اطلاعات کافی ندارند.