طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
مطالعات جدید محققان نشان می دهد افراد خوش بین به دلیل هوش ذهنی بالا توانایی فوق العاده ای در حل مسائل نسبت به افراد بدبین دارند.