طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
دبیرانجمن داروسازان ایران تاکید کرد؛
دبیر انجمن داروسازان ایران بااشاره به ارائه خدمات امدادی و دارویی توسط انجمن داروسازان، به آسیب دیدگان زلزله کرمانشاه براهمیت مدیریت داروهای مورد نیاز در مناطق زلزله زده تاکید کرد.
عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران با اشاره به گران شدن برخی نسخه ها، گفت: موضوعی است که به یکی از پرسش های اساسی مراجعه کنندگان به داروخانه ها تبدیل شده و باید دراین خصوص روشنگری شود.