طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران مطرح کرد؛
رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران، گفت: فیزیوتراپیست های کشور در انتظار دستور وزیر بهداشت، برای ایجاد دکتری حرفه ای فیزیوتراپی هستند.
عضو هیات مدیره انجمن علمی فیزیوتراپی ایران، بیشترین علت درخواست سوزن درمانی را به واسطه بروز دردهای عضلانی عنوان کرد.
رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران با اشاره به پیشرفت های علم فیزیوتراپی گفت: فیزیوتراپی ایران پا به پای دیگر رشته های پزشکی پیشرفت داشته و همواره نظام سلامت به وجود فیزیوتراپیست ها نیازمند بوده است.