طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
دومین عامل سرطان ریه؛
آزمایشات صورت گرفته در کانادا نشان داده است که نوعی گاز خطرناک رادیو اکتیویته با ورود به خانه ها باعث ایجاد سرطان در افراد می‌شود.