طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
در گفت و گو با رییس دانشکده طب سنتی علوم پزشکی ایران؛
قدس گفت: درخواست راه اندازی رشته داروسازی سنتی در دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی ایران در حال پیگیری است.