مرور برچسب

ایمان

راه اسلام

کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته کرده اند، دربارع ی آنچه خورده اند، گناهی بر آنها نیست؛ بشرط آنکه پیوسته پرهیزکار و مؤمن باشند و کارهای شایسته کنند و بر تقوی و ایمان استوار باشند. و پرهیزکاری و نیکوکاری کنند ک خدا نیکوکاران را…