مرور برچسب

بانک اطلاعاتی بیماری ها

ضرورت تکمیل بانک اطلاعات بیماری ها در کشور

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «خبرکده»؛ به نقل از دبیرخانه کنگره ملی و دومین جشنواره خود مراقبتی و آموزش بیمار، حمیداله بهادر عضو کمیته علمی کنگره ملی و دومین جشنواره خود مراقبتی و آموزش بیمار اظهارداشت: تحول در آموزش به بیمار برای رسیدن…