طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
بر اساس جدیدترین تحقیقات پزشکی؛
دانشمندان دریافتند چشم انسان دارای باکتری های مفیدی است که این عضو را از بیماری های مختلف محافظت می کند.