طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
قاضی زاده هاشمی در دیدار با وزیر علوم آفریقای جنوبی مطرح کرد:
وزیر بهداشت از لزوم ارتباط بیشتر محققان ایرانی و آفریقای جنوبی در حوزه بایو تکنولوژی در کشور خبر داد.