طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
نیاز به صحبت کردن یک خصوصیت زیستی - تکاملی است که با بکارگیری ترفندهایی ساده می توانید افراد کم حرف را وادار به صحبت کردن کنید.