طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
انجام تحقیقات روی حیوانات نر پیش از تولید دارو باعث شده برخی از داروهای تولیدی اثر چندانی روی خانم‌ها نداشته باشد.