طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
نشست خبری سخنگوی وزارت بهداشت؛
سخنگوی وزارت بهداشت، با اشاره به کمبود نیروی پرستاری در کشور، گفت: در حال حاضر اکثر پرستاران در بخش دولتی با خواهش وزارت بهداشت اضافه کار اجباری انجام می دهند.