طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
رئیس سازمان بهزیستی خبر داد؛
رئیس سازمان بهزیستی از امضای تفاهم نامه ای با انجمن علمی شنوایی شناسی ایران خبر داد که بر اساس آن، شنوایی شناسان بر امر غربالگری های شنوایی نظارت می کنند.