طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
گل سرخ با 150 گونه مختلف علاوه بر اینکه سمبل عشق، زیبایی،جنگ و سیاست بوده، خواص بسیار درمانی نیز دارد.