طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
حتما شما نیز برای یک بار هم که شده حالتی را در خواب تجربه کرده اید.بسیاری این پدیده را به علوم ما بعد الطبیعه نسبت می دهند و برخی دیگر هم عواملی چون پرخوری را در آن دخیل می دانند اما میخواهیم در طبیب من به بررسی علمی این موضوع بپردازیم
ریشه غذا خوردن در نیمه‌های شب را باید در ساعت بیولوژیک بدن جستجو کرد که باعث می‌شود میلمان به غذاهای شیرین، نشاسته‌دار و نمکی بالا رفته و بی‌خوابی به سراغمان بیاید.