داروی درمان میگرن

مرور برچسب

بیدار شدن از خواب

بختک چیست و چگونه از آن پیشگیری کنیم؟

از خواب بیدار می شوید اما نمی توانید از جای خود برخیزید. چشمان شما در زیر پلک های لرزان و سنگین تان به اطراف می گردند اما امکان حرکت دادن سایر اعضای بدن تان وجود ندارد. نوعی جسم سنگین را روی قفسه سینه خود حس می کنید که گویی گلویتان را…

گرسنگی شبانه امانتان را بریده؟

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «چی و چجوری»؛ شاید برای شما هم اتفاق افتاده است که نیمه های شب با صدای قار و قور شکم از خواب بیدار شده باشید و از فرط گرسنگی دیگر نتوانید بخوابید. گرسنگی قبل از خواب باعث می شود به سمت یخچال هجوم آورده و…